Main Article Content

Özet

Amaç: Ameliyat sonrası ağrı, hastanede yatış süresini ve seyrini değiştirebilen komplikasyonlarla ilişkilidir. Bu çalışmada kliniğimizde ameliyat olan hastalarda diazepamın dipirona olan katkısını ağrı yönetimi açısından değerlendirmeyi amaçladık.


Yöntem: Çalışmaya Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde genel anestezi ile abdominal, meme, anal ve tiroid operasyonu geçirmiş olan 15–75 yaş arasında 126 vaka dahil edildi. Vakalar iki gruba ayrıldı. Tüm vakalar non – steroid analjezik olarak dipiron (metamizol sodyum) almaktaydı. Bu vakalar arasından rastgele seçilen 63 vakaya sedatif ve ajitasyonu baskılayıcı özelliklere sahip, anksiyolitik ajan olan diazepam, operasyon sonrası uyanma anını takiben ilk analjezi talebinde 10 mg intravenöz yolla uygulandı. Kontrol grubunu oluşturan diğer 63 vakalık gruba serum fizyolojik verildi. Hastaların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, sağlık sigortası gibi demografik verilerinin yanında, operasyon öncesi, operasyon sonrasındaki uyanma anı, birinci, altıncı, 12. ve 24. saatlerde sistolik ve diastolik arter basıncı, solunum sayısı, nabız, vücut ısısı değerleri ve Görsel Analog Ağrı Ölçeği puanı kayıt edildi.


Bulgular: Analjezi talebinden dolayı 33 hasta çalışma dışı bırakıldı ve çalışma 93 hasta ile tamamlandı. Her iki grup arasındaki görsel analog ağrı skoru değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0.05).


Sonuç: Çalışmada postoperatif analjezi yönünden opioid olmayan analjeziklerin etkisine diazepamın hiçbir katkısı görülmemiştir.

Anahtar Kelimeler

Postoperatif ağrı Postoperatif analjezi Dipyrone Diazepam

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
1.
Belibağlı MC, Uluçay Ömer. Ameliyat Sonrası Ağrı Yönetiminde Diazepamın Değeri; 126 Vakalık Prospektif, Kesitsel Bir Çalışma. City Med J [Internet]. 30 Temmuz 2020 [a.yer 30 Ekim 2020];1(1):3-7. Erişim adresi: https://www.citymedicaljournal.com/cmj/article/view/1419

Kaynaklar

 1. Raj PP. Ağrı toxonomisi. 1st ed. Edirne S, editor. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 2000. 8–12 p.
 2. Öngel K. Ağrı Tanımı Ve Sınıflaması. Klin Tıp Aile Hekim. 2017 Jan 30;9(1):12–4. Available from: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ktah/issue/45483/572141
 3. Raja S, Carr D, Cohen M, Finnerup N, Flor H, Gibson S, et al. IASP’s Proposed New Definition of Pain Released for Comment [Internet]. 2019. Available from: https://www.iasp-pain.org/PublicationsNews/NewsDetail.aspx?ItemNumber=9218&navitemNumber=643
 4. McMahon SB, editor. Wall and Melzack’s textbook of pain. 6th ed. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders; 2013. 1153 p.
 5. Harsoor S. Emerging concepts in post-operative pain management. Indian J Anaesth. 2011 Mar;55(2):101–3. https://doi.org/10.4103/0019-5049.79872
 6. Shaum KM, Christie BM, Israel JS, Rao VK. Concomitant Opioid and Diazepam Use in Plastic Surgery. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2019 Jun;7(6):e2050. https://doi.org/10.1097/GOX.0000000000002050
 7. Polanco-García M, García-Lopez J, Fàbregas N, Meissner W, Puig MM. Postoperative Pain Management in Spanish Hospitals: A Cohort Study Using the PAIN-OUT Registry. J Pain. 2017 Oct;18(10):1237–52. https://doi.org/10.1016/j.jpain.2017.05.006
 8. Singh PN, Sharma P, Gupta PK, Pandy K. Clinical Evaluation Of Diazepam For Relief Of Postoperative Pain. Br J Anaesth. 1981 Aug;53(8):831–6. https://doi.org/10.1093/bja/53.8.831
 9. Gaston-Johansson F. Measurement of pain: The psychometric properties of the Pain-O-Meter, a simple, inexpensive pain assessment tool that could change health care practices. J Pain Symptom Manage. 1996 Sep;12(3):172–81. https://doi.org/10.1016/0885-3924(96)00128-5
 10. Forster C, Magerl W, Beck A, Geisslinger G, Gall T, Brune K, et al. Differential effects of dipyrone, ibuprofen, and paracetamol on experimentally induced pain in man. Agents Actions. 1992 Jan;35(1–2):112–21. https://doi.org/10.1007/bf01990960
 11. Gronau E, Pannek J, Benninghoff A, Seibold W, Senge T. Postoperative pain therapy in urology. A prospective study. Urol Ausg A. 2002 May;41(3):273–6. https://doi.org/10.1007/s001200100119
 12. Yüzbaşıoğlu Bektaş Y. Total Abdominal Histerektomi Olgularında Preemptif Lornoksikam Ve Rofekoksib’in Çift Kör Yolla Postoperatif Morfin Tüketimine Etkisinin Karşılaştırılması [Internet] [Dissertation Thesis]. [İstanbul]: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; 2005. Available from: http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/tez/pdf/anestezi_reanimasyon/dr_yildiz_bektas.pdf
 13. Cevheroğlu D, Özcan B, Bilgin H. Klonidin ve Diazepamın Preoperatif Dönemde Sedasyon, Anksiyete, Amnezi ve Hemodinami Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Anestezi Derg. 2000;8(1):19–24.
 14. Küçük N, Ulamış Y, Çetin PŞ, Uslu S. Premedikasyonda Midazolam, Diazepam ve Plasebonun anksiyolitik etkilerinin karşılaştırılması. J Turgut Özal Med Cent. 1995;2(4):319–23.Available from: http://openaccess.inonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11616/2834/1995_2_4_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 15. Pakulska W, Czarnecka E. Effect of diazepam and midazolam on the antinociceptive effect of morphine, metamizol and indomethacin in mice. [in German]. Die Pharmazie. 2001 Jan;56(1):89–91. PMID: 11210678
 16. Fricton JR. The relationship of temporomandibular disorders and fibromyalgia: implications for diagnosis and treatment. Curr Pain Headache Rep. 2004 Oct;8(5):355–63. https://doi.org/10.1007/s11916-996-0008-0.
 17. Sedgwick P, Greenwood N. Understanding the Hawthorne effect. BMJ. 2015 Sep 4;351:h4672. https://doi.org/10.1136/bmj.h4672