Main Article Content

Özet

Giriş: MPİ sol ventrikül fonksiyonlarını global olarak yansıtan ekokardiyografik bir parametredir. NT-proBNP kalp yetmezliği (KY) hastalarında hem diagnostik hem de prognostik önemli bir faktör olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Biz bu çalışmada STEMİ geçiren hastalarda NT-proBNP seviyesinin ve MPİ’ nin prognostik önemini araştırmayı amaçladık.


Yöntem: STEMİ tanılı 104 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar KY semptomları ve kardiyak ölüm gelişimi açısından 30 gün boyunca takip edildiler. Hastalar 30 gün sonra kontrole çağırıldılar ve KY (+) grubu ve (KY (-) grubu olarak iki gruba ayrıldılar.


Bulgular: STEMİ tanılı toplam 104 hasta koroner yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Hastaların 17’ si kadın (%16), 87’ si erkekti (% 84). Hastaların yaş ortalaması 58.9±10.8 idi. 30 günlük takip boyunca 104 hastanın 28’ inde (% 27) KY gelişti. Ortalama yaş, hipertansiyon ve anterior STEMİ sıklığı KY (-) grup ile kıyaslandığında KY (+) grupta anlamlı olarak daha yüksekti. KY (+) grupta sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (SVEF) ve ejeksiyon zamanı anlamlı olarak düşük, MPİ ise anlamlı olarak daha yüksekti. 1. ve 6. günlerdeki değerler karşılaştırıldığında NT-proBNP seviyesinin  her iki grupta da düşmüş olduğu izlendi. 1. ve 6. günlerdeki MPİ değerlerindeki değişim açısından bakıldığı zaman her iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu. Çoklu regresyon analizinde, ön duvar STEMİ varlığı, 1. gün NT-proBNP seviyesi  ve SVEF KY ve ölüm gelişimi ile bağımsız olarak ilişkili bulundu.


Sonuç: Çalışmamızda akut STEMI'li hastalarda NT-proBNP düzeyleri ile MPİ pozitif ilişkili bulunmuştur. Özellikle 1. günde saptanan NT-proBNP düzeyinin STEMİ sonrası KY gelişimini öngördürmede ve prognozu belirlemede MPİ'dan daha değerli olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Miyokard Performans İndeks ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü NT-Pro Beyin Natriüretik Peptid

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
1.
Küçükosmanoğlu M, Örem C. Akut Miyokard İnfarktüsü Olan Hastaların Kısa Dönem Takibinde N-Terminal Pro-Beyin Natriüretik Peptit Düzeyi ve Miyokard Performans İndeksi arasındaki İlişki ve Bunların Prognostik Önemleri: STEMİ’ de NT - ProBNP ve MPİ. City Med J [Internet]. 30 Temmuz 2020 [a.yer 30 Ekim 2020];1(1):12-7. Erişim adresi: https://www.citymedicaljournal.com/cmj/article/view/1434

Kaynaklar

 1. Türk Halkında Kalp Kökenli Ölümler. Onat A, Akgün G, Aytaç A, Aytekin V, et al Türkiye Kalp Raporu 2000. İstanbul Yenilik Basımevi 2000.
 2. Gök H. Aterosklerotik Hastalıklar: Akut Miyokard İnfarktüsü. Bölüm II. Klinik Kardiyoloji. İstanbul Nobel Tıp Kitabevleri 2002.
 3. Peterson ED, Shaw LJ, Califf RM, et al. Risk stratification after myocardial infarction. Ann Intern Med 1997;126:561-582.
 4. Ryann TJ, Antman EM, Brooks NH, et al. 1999 Uptade: ACC/AHA Guidelines for the management of patients with acute myocardial infaretion: Executive Summary and Recommendations: A Report of the ACC/AHA Task Force on Practice Guidelines .
 5. Circulation 1999;100:1016-1030.
 6. American College of Physician: Guidelines for risk stratification after myocardial infarction. Ann Intern Med 1997;126:556-560.
 7. McDonagh TA, Robb SD, Murdoch DR et al. Biochemical Detection of Left Ventricular Systolic Dysfunction. Lancet. 1998 Jan 3;351(9095):9-13. doi: 10.1016 / s0140-6736(97)03034-1.
 8. Hunt PJ, Richards AM, Nicholls MG, et al. Immunoreactive amino-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-PROBNP): a new marker of cardiac impairment. Clin Endocrinol (Oxf). 1997 Sep;47(3):287-96.
 9. Piotr P, Adriaan AV, Stefan DA et al. 2016 ESC Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure: The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed With the Special Contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur J Heart Fail 2016 Aug;18(8):891-975. doi: 10.1002/ejhf.592.
 10. Bettencourt P, Ferreira A, Pardal-Oliveria N, et al. Clinical significance of brain natriüretic peptide in patients with postmyocardial infarction. Clin Cardiol 2000;23:921-927.
 11. M St John Sutton, S E Wiegers. The Tei Index - A Role in the Diagnosis of Heart Failure? Eur Heart J 2000 Nov;21(22):1822-4. doi: 10.1053/euhj.2000.2391.
 12. Harjai KJ, Scott L, Vivekananthan K et al. The Tei Index: A New Prognostic Index for Patients With Symptomatic Heart Failure. J Am Soc Echocardiogr. 2002 Sep;15 (9): 864-8. doi: 10.1067/mje.2002.120892.
 13. Peltier M, Slama M, Garbi S et al. Prognostic Value of Doppler-derived Myocardial Performance Index in Patients With Left Ventricular Systolic Dysfunction. Am J Cardiol. 2002 Dec 1;90(11):1261-3. doi: 10.1016/s0002-9149(02)02849-7.
 14. Tei C, Dujardin KS, Hodge DO et al. Doppler index combining systolic and diastolic myocardial performance: Clinical value in cardiac myloidozis. J Am Coll Cardiol 1996 Sep;28(3):658-64. doi: 10.1016/0735-1097(96)00202-1.
 15. Dujardin KS, Tei C, Yeo TC et al. Prognostic value of a Doppler index combining systolic and diastolic performance in idiopathic-dilated cardiomyopathy. Am J Cardiol. 1998 Nov 1;82(9):1071-6. doi: 10.1016/s0002-9149(98)00559-1.
 16. Moller JE, Egstrup K, Kober L et al. Prognostic importance of systolic and diastolic function after acute myocardial infarction. Am Heart J. 2003 Jan;145(1):147-53. doi: 10.1067/mhj.2003.46.
 17. Szymanski P, Rezlcr J, Stec S et al. Long-term Prognostic Value of an Index of Myocardial Performance in Patients With Myocardial Infarction. Clin Cardiol. 2002 Aug;25(8):378-83. doi: 10.1002/clc.4950250807.
 18. Morita E, Yasue H, Yoshimura M, et al. Increased Plasma Levels of Brain Natriuretic Peptide in Patients With Acute Myocardial Infarction. Circulation. 1993 Jul;88(1):82-91. doi: 10.1161/01.cir.88.1.82.
 19. Talwar S, Squire IB, Downie PF, et al. Profile of Plasma N-terminal proBNP Following Acute Myocardial Infarction; Correlation With Left Ventricular Systolic Dysfunction. Eur Heart J. 2000 Sep;21(18):1514-21. doi: 10.1053/euhj.1999.2045.
 20. Omiand T, Aakvaag A, Bonarj ee VV, et al. Plasma Brain Natriuretic Peptide as an Indicator of Left Ventricular Systolic Function and Long-Term Survival After Acute Myocardial Infarction. Comparison With Plasma Atrial Natriuretic Peptide and N-terminal Proatrial Natriuretic Peptide. Circulation. 1996 Jun 1;93(11):1963-9. doi: 10.1161/01.cir.93.11.1963.
 21. Nagaya N, Nishikimi T, Goto Y, et al. Plasma Brain Natriuretic Peptide Is a Biochemical Marker for the Prediction of Progressive Ventricular Remodeling After Acute Myocardial Infarction. Am Heart J. 1998 Jan;135(1):21-8. doi: 10.1016/s0002-8703(98)70338-2.
 22. Richards AM, Nicholls MG, Yandie TG, et al. Plasma N-terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide and Adrenomedullin: New Neurohormonal Predictors of Left Ventricular Function and Prognosis After Myocardial Infarction. Circulation. 1998 May 19;97(19):1921-9. doi: 10.1161/01.cir.97.19.1921.
 23. Richards AM, Nicholls MG, YandIe TG, et al. Neuroendocrine Prediction of Left Ventricular Function and Heart Failure After Acute Myocardial Infarction. The Christchurch Cardioendocrine Research Group. Heart. 1999 Feb;81(2):114-20. doi: 10.1136/hrt.81.2.114.
 24. Arakawa N, Nakamura M, Aoki H, et al. Plasma Brain Natriuretic Peptide Concentrations Predict Survival After Acute Myocardial Infarction. J Am Coll Cardiol. 1996 Jun;27(7):1656-61. doi: 10.1016/0735-1097(96)00067-8.
 25. Mega JL, Morrow DA, De Lemos JA, et al. B-type Natriuretic Peptide at Presentation and Prognosis in Patients With ST-segment Elevation Myocardial Infarction: An ENTIRE-TIMI-23 Substudy. J Am Coll Cardiol. 2004 Jul 21;44(2):335-9. doi: 10.1016/j.jacc.2004.04.033.
 26. Foy SG, Crozier lG, Richards AM, et al. Neurohormonal Changes After Acute Myocardial Infarction. Relationships With Haemodynamic Indices and Effects of ACE Inhibition. Eur Heart J. 1995 Jun;16(6):770-8. doi: 10.1093 / oxfordjournals. eurheartj.a060995.
 27. Aseione L, De Michele M, Aeeadia M, et al. Myocardial Global Performance Index as a Predictor of In-Hospital Cardiac Events in Patients With First Myocardial Infarction. J Am Soc Echocardiogr. 2003 Oct;16 (10) :1019 - 23. doi:10.1016 / S0894 - 7317(03) 00589-3.