Main Article Content

Özet

Amaç: COVİD-19, dünyada yıkıcı etkilerini her alanda gösterirken bugüne kadar edindiğimiz bilgilere göre COVID-19 çocukluk çağında iyi prognozlu bir enfeksiyondur.  Öte yandan tüberküloz bir global sağlık problemi olup çocuklarda erken tanı ve tedavisi son derece önemlidir. Her iki hastalık da çoğu kez ateş ve öksürük semptomlarıyla bulgu vermekte ve yakın temas yoluyla bulaşmaktadır. Bu çalışmada, COVİD-19 pandemisinin tüberküloz hastalığı kontrol programları, tanı ve tedaviye etkilerini araştırmak amaçlanmıştır.


Gereç yöntem: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde 11 Mart 2020-15 Haziran 2020 tarihleri arasında tüberküloz tanısı almış çocuk hastaların demografik, klinik, laboratuvar bulguları, tedavi ve prognozları değerlendirilmiştir.


Bulgular: Pandemi döneminde merkezimizde 5 çocuğa tüberküloz tanısı kondu. Hastaların 1’i kız, 4’ ü erkek olup ortalama yaş 125 ay idi. Hastaların ortalama semptom süresi 14 gündü. İki hastaya ateş ve öksürük semptomları nedeniyle nazofarengeal sürüntüde COVİD-19 polimeraz zincir reaksiyonu bakıldı ve negatif saptandı. Tüberküloz saptanan hastalardan ikisinin yakın temas öyküsü mevcuttu. Olguların tamamında ekstrapulmoner tüberküloz ve 3 hastada akciğer tüberkülozu mevcuttu. Hastaların 1’i akciğer ve plevra tüberkülozu, 1’i nüks lenf bezi tüberkülozu, 1’i vertebra ve akciğer tüberkülozu, 1’i santral sinir sistemi ve akciğer tüberkülozu, 1’i plevra ve abdominal tüberkülozu idi. Hastaların 2’sinin tüberkulin cilt testi testi pozitif, 2’sinin interferon gamma salınım testi pozitif, farklı vücut sıvılarında asidorezistan basil bakılan 4 olgunun 3’ü negatif idi. Üç hastada tüberküloz PCR pozitif saptandı. Üç hastanın kültüründe M.tuberculosis üremesi oldu. Tüm hastalara başlangıçta dörtlü antitüberküloz tedavi başlandı. Takip süresince tüberküloz menenjit tanılı hasta ex oldu, diğer hastaların takiplerine devam edilmektedir.


Sonuç: Pandemi döneminde tüberküloz önemli bir halk sağlığı problemi olamaya devam etmiş yeni tanı konulan vakalarda azalma olmamıştır. Tipik COVİD-19 öykü ve görüntüleme bulguları olmayan hastalarda tüberküloz düşünülmeli, bu hastalarının tanı ve tedavisinin gecikmemesi için sağlık kuruluşları gerekli tedbirleri almalıdır.

Anahtar Kelimeler

covid-19 çocuk tüberkuloz

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
1.
Çelik Ümit, Çay Ümmühan, Tolunay İlknur. Covid-19 Pandemisi Çocukluk Çaği Tüberkülozunu Nasil Etkiledi?: Olgularla Tek Merkez Deneyimi. City Med J [Internet]. 30 Ekim 2020 [a.yer 26 Kasım 2020];1(2):38-45. Erişim adresi: https://www.citymedicaljournal.com/cmj/article/view/1448

Kaynaklar

 1. Coronavirus Disease Situation Report-152. www.who.int/
 2. Dong Y, Mo X, Hu Y, Qi X, Jiang F, Jiang Z, Tong S. Epidemiology of COVID-19 Among Children in China. Pediatrics. 2020 16 March. pii: e20200702. doi: 10.1542/peds.2020-0702
 3. CDC COVID-19 Response Team. Coronavirus Disease 2019 in Children - United States, February 12-April 2, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 10 April; 69(14):422-426.
 4. World Health Organization. Global tuberculosis report 2019. Geneva: World Health Organization; 2019.
 5. Togun T, Kampmann B, Stoker Graham N, Lipman M. Anticipating the impact of the COVID-19 pandemic on TB patients and TB control programmes. Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials 2020; 19;21.
 6. Trunz BB, Fine P, Dye C. Effect of BCG vaccination on childhood tuberculous meningitis and miliary tuberculosis worldwide: A Meta-Analysis and Assessment of Cost-Effectiveness. Lancet 2006;367(9517):1173-80.
 7. Miller A, Reandelar MJ, Fasciglione K, Roumenova V, Li Y, Otazu GH. Correlation between universal BCG vaccination policy and reduced morbidity and mortality for COVID-19: an epidemiological study. medRxiv. 2020 doi: 10.1101/2020.03.24.2004293
 8. Glaziou P. Predicted impact of the COVID-19 pandemic on global tuberculosis deaths in 2020. medRxiv. doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.28.20079582
 9. Q&A: Tuberculosis and COVID-19. www.who.int
 10. Nelson LJ, Schneider E, Wells CD, Moore M. Epidemiology of childhood tuberculosis in the United States, 1993–2001: The need for continued vigilance. Pediatrics 2004; 114: 333-41.
 11. Perez-Velez CM, Marais BJ. Tuberculosis in children. N Engl J Med 2012; 367:348–361.
 12. Lamb GS, Starke JR. Tuberculosis in Infants and Children. Microbiol Spectr 2017;5(2).
 13. Latent Tüberküloz Enfeksiyonu Tedavisi. T.C. Sağlık Bakanlığı. Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi. 2. Baskı. Ankara 2019. pp:25-31.
 14. Dilen F, Tolunay O, Celik U. Kliniğimizde Takipli Çocukluk Çağı Tüberkülozlarında Klinik Özellikler. Cocuk Enfeksiyon Dergisi 12(4):129-134 .
 15. Pai M, Schito M. Tuberculosis diagnostics in 2015: landscape, priorities, needs, and prospects. J Infect Dis 2015;211:21–8.
 16. Chudahy P, Shenoi S. Diagnostics for pulmonary tuberculosis Postgrad Med J 2016; 92:187-93.
 17. Celik U, Kocabas E. Çocukluk Çağında Mikrobiyolojik Tanı. In: Çocukluk Çağı Tüberkülozu. Ed: Özcelik U, Kocabas E, Ersu R, Gürkan F. Nobel Tıp Kitapevleri 2017; s:31-40.
 18. Sali M, Buonsenso D, Goletti D, D’Alfonso P, Zumbo A, Fadda G, Sanguinetti M, Delogu G, Valentini P. Accuracy of QuantiFERONTB Gold test for tuberculosis diagnosis in children. PLoS One 2015; 10:e0138952.
 19. Blandinières A, de Lauzanne A, Guérin-El Khourouj V, Gourgouillon N, See H, Pédron B, Faye A, Sterkers G. QuantiFERON to diagnose infection by Mycobacterium tuberculosis: performance in infants and older children. J Infect 2013; 67:391–398.
 20. Tuberculosis. In. Red Book. 2018-2021 Report of The Committee on Infectious Diseases. American Academy of Pediatrics. Kimberlain D (ed). 31st ed.pp:829-852.
 21. Stop TB Partnership Childhood TB Subgroup World Health Organization. Guidance for National Tuberculosis Programmes on the management of tuberculosis in children. Chapter 1: introduction and diagnosis of tuberculosis in children. Int J Tuberc Lung Dis 2006;10(10):1091-7.
 22. Mandalakas AM, Starke JR. Current concept of childhood tuberculosis. Semin Pediatr Infect Dis 2005; 16: 93-104.
 23. Delacourt C, Poveda JD, Chureau C, Beydon N, Mahut B, de Blic J, Scheinmann P, Garrigue G. Use of polymerase chain reaction for improved diagnosis of tuberculosis in children. J Pediatr 1995;126:703– 709.
 24. Smith KC, Starke JR, Eisenach K, Ong LT, Denby M. Detection of Mycobacterium tuberculosis in clinical specimens from children using a polymerase chain reaction. Pediatrics, 1996; 97:155–160.