Main Article Content

Özet

Amaç: Üriner inkontinans (Üİ) en sık görülen geriatrik sendromlardan bir tanesidir. Kadınlarda Üİ ile ilgili literatürde çok sayıda risk faktörü tanımlanmıştır. Bu nedenle genç popülasyondan ayrı olarak yaşlı hastaların değerlendirilmesinde Üİ ile ilgili öncelikli risk faktörlerinin bilinmesi önemlidir. Bu çalışmada 65 yaş üstü kadınlarda üriner inkontinansa ait risk faktörlerinin araştırılması amaçlanmıştır.


Gereç ve Yöntem: Retrospektif kesitsel tipteki bu araştırmaya Aile Hekimliği Kliniği Yaşlı Sağlığı Polikliniği’ne 01.05.2017-30.06.2017 tarihleri arasında ayaktan başvuran 65 yaş ve üstü 164 kadın hasta dahil edildi. Hastaların sosyo-demografik özellikleri, Üİ, mobilite, diyabet ve depresyon  yönünden değerlendirme verileri, ilave kronik hastalıkları ve diüretik kullanım durumları hasta dosyaları taranarak kaydedilmiştir.


Bulgular: Katılımcıların yaş ortlaması 73.5±7.2 yıldı. %52.4’ünde Üİ mevcuttu. Üİ mobilitesi azalmış hastalarda mobilitesi normal olanlara göre anlamlı olarak daha sık görülüyordu (sırasıyla %80.9 ve %19.1). Depresyon riski yüksek hastalarda Üİ anlamlı olarak daha sıktı (sırasıyla %69.6 ve %30.4). Daha uzun süredir diyabeti olan hastalarda ve daha yüksek HbA1c değerlerine sahip hastalarda Üİ daha sık görülüyordu (p<0.007 ve p=0.001). Yapılan lojistik regresyon analizine göre yaşlı kadın hasta grubunda Üİ için bağımsız risk faktörleri; Azalmış mobilite (OR:19.81,p=0.011), depresyon riski (OR:9.75,p=0.017), düşük eğitim durumu (OR:4.75,p=0.049) ve HbA1c yüksekliği (OR: 1.83,p=0.004) olarak tespit edilmiştir.


Sonuç: Bu çalışmanın sonucuna göre; Azalmış mobilite, depresyon riski, düşük eğitim seviyesine sahip olma ve yüksek HbA1c değerleri 65 yaş üstü kadınlarda Üİ için bağımsız ve önde gelen risk faktörleridir.

Anahtar Kelimeler

Üriner inkontinans yaşlı kadın risk faktörleri

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
1.
Aksoy H, Topal K. 65 Yaş Üstü Kadın Hastalarda Üriner İnkontinans’a Ait Risk Faktörlerinin Araştırılması. City Med J [Internet]. 30 Ekim 2020 [a.yer 28 Ocak 2021];1(2):46-51. Erişim adresi: https://www.citymedicaljournal.com/cmj/article/view/1488

Kaynaklar

 1. Abrams P, Cardozo L, Fall M, Griffiths D, Rosier P, Ulmsten U, et al. The standardisation of terminology of lower urinary tract function: Report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence Society. Am J Obstet Gynecol 2002; 187(1): 116-26. doi:10.1067/mob.2002.125704.
 2. Prevalence of urinary incontinence in older Turkish women, risk factors, and effect on activities of daily living. Arch Gerontol Geriatr. 2015; 61(2): 217-23. doi: 10.1016/j.archger.2015.06.008
 3. Kocak İ, Okyay P, Dundar M, Erol H, Beser E. Female Urinary Incontinence in the West of Turkey: Prevalence, Risk Factors and Impact on Quality of Life. European Urology 2005; 48: 634–641. doi: 10.1016/j.eururo.2005.04.017.
 4. Silay K , Akinci S, Ulas A, Yalcin A, Silay YS, Akinci MB, et al. Occult urinary incontinence in elderly women and its association with geriatric condition. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2016; 20(3): 447-51.
 5. Mitchell King, Martin Lipsky, editors. Step-Up to Geriatrics 1st. Wolters Kluwer; 2017.
 6. Park WH. Urinary incontinence and physician’s attitude. J Korean Med Sci 2013; 28: 1559-60. doi: 10.3346/jkms.2013.28.11.1559
 7. Troko J, Bach F, Hobson PT. Predicting urinary incontinence in women in later life: A systematic review. Maturitas 94 (2016) 110-16. doi: 10.1016/j.maturitas.2016.09.006
 8. RE Rakel, DP Rakel, editors. Textbook of Family Medicine. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2016.
 9. Thüroff JW, Abrams P, Amdersson KE, Artibani W, Chapple CR, Drake MJ et al. EAU guidelines on urinary incontinence. Actas Urol Esp 2011; 35: 373-88. doi: 10.1016/j.eururo.2010.11.021. Epub 2010 Nov 24.
 10. Nygaard I. Clinical practice. Idiopathic urgency urinary incontinence. N Engl J Med 2010; 363: 1156-1162.
 11. Mathias S, Nayak US, Isaacs B. Balance in elderly patients: the “get-up and go” test. Arch Phys Med Rehabil. 1986;67(6):387–389.
 12. Yesavage JA, Brink TL, Rose TL, Lum O, Huang V, Adey M, et al. Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary report. J Psychiatric Res 1983; 17: 37-49. doi: 10.1016/0022-3956(82)90033-4
 13. Bresee C, Dubina ED, Khan AA, Sevilla C, Grant D, Eilber KS, et al. Prevalence and Correlates of Urinary Incontinence Among Older, Community-Dwelling Women, Female Pelvic Med Reconstr Surg. 2014 ; 20(6): 328-33. doi: 10.1097/SPV.0000000000000093
 14. Erekson EA, Ciarleglio MM, Hanissian PD, Strohbehn K, Bynum JPW, Fried TR. Functional disability and compromised mobility among older women with urinary incontinence. Female Pelvic Med Reconstr Surg. 2015 ; 21(3): 170-75. doi: 10.1097/SPV.0000000000000136
 15. Fritel X, Lachal L, Cassou B, Fauconnier A, Dargent-Molina P. Mobility impairment is associated with urge but not stress urinary incontinence in communitydwelling older women: results from the Ossebo study. BJOG 2013;120:1566-74. doi: 10.1111/1471-0528.12316
 16. Laganà L, Bloom DW, Ainsworth A. Urinary Incontinence: Its Assessment and Relationship to Depression among Community-Dwelling Multiethnic Older Women. e Scientific World Journal Volume 2014, Article ID 708564, 13 pages. doi: 10.1155/2014/708564
 17. Coyne KS, Kvasz M, Ireland AM, Milsom I, Kopp ZS, Chapple CR. Urinary Incontinence and its Relationship to Mental Health and Health-Related Quality of Life in Men and Women in Sweden, the United Kingdom, and the United States. J Eur Urology. 2012; 61: 88-95. doi: 10.1016/j.eururo.2011.07.049
 18. Nuotio M, Luukkaala T, Tammela TLJ, Jylhä M. Six-year follow-up and predictors of urgency-associated urinary incontinence and bowel symptoms among the oldest old: a population-based study. Arch Gerontol Geriatr. Sep-Oct 2009;49(2):e85-e90. doi: 10.1016/j.archger.2008.08.009.
 19. Lee SJ, Karter AJ, Thai JN, Van Den Eeden SK, Huang ES. Glycemic Control and Urinary Incontinence in Women with Diabetes Mellitus. J Women’s Health. 2013; 22: 1048-55. doi: 10.1089/jwh.2012.4093