Main Article Content

Özet

Giriş ve Amaç: Bu çalışmadaki amacımız CÜTF (Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi) Dönem 4-5-6 öğrencilerinde GÖRH’nın sıklığını, semptomların dağılımını ve hastalığın beslenme, sosyo-demografik özellikler vb. ile olan ilişkisini saptamaktır.
Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini 2014-2015 eğitim döneminde CÜTF de öğrenim gören dönem 4-5-6 öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan katılımcıların bireysel özelliklerinin tanınması için yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum gibi özelliklerin yer aldığı soru formu, tıbbi öykü durumu ve GÖRH’nı sorgulayıcı reflü anketinin katılımcılar tarafından doldurulması ile elde edilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya alınan kişilerden 358 kişi anketi eksiksiz olarak doldurmuş ve çalışmaya alınmıştır. GÖRH prevalansı % 21,7 (n=78) olarak saptandı. Hastaların % 36,3’ü pirozis ve/veya regürjitasyon yakınmalarıyla daha önce sağlık kurumuna başvurmuştu. GÖRH ile stres, yemekten sonra uzanma, gazlı içecek ve aile de GÖRH bulunma öyküsü arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. Ancak, yaş, cinsiyet, medeni durum ile ilişkili saptanmamıştır.
Sonuç: CÜTF dönem 4-5-6 öğrencilerinde GÖRH prevalansının Türkiye’de yapılan diğer çalışmaların sonuçlarına ve batı ülkelerindeki sonuçlara yakın ama biraz daha yüksek olduğu görüldü. Katılımcıların tıp fakültesi öğrencisi olması nedeniyle yüksek stres altında olması, düzensiz yaşam tarzı ve dengesiz beslenme alışkanlığı varlığını bu yüksekliğin sebebi olarak düşünmekteyiz. Bu konuda daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler

Gastroözofageal Reflü, Gastroözofageal Reflü Hastalığı, Prevalans, Tıp Fakültesi, Öğrenci

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
1.
Çiftel F, Yönem Özlem, Habiboğlu İhsan, Aktaş A, Yıldız M. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 4-5-6 öğrencilerinde gastroözofageal reflü hastalığı sıklığı: Gastroözafageal reflü hastalığı ve öğrenciler. City Med J [Internet]. 30 Ekim 2020 [a.yer 26 Kasım 2020];1(2):31-7. Erişim adresi: https://www.citymedicaljournal.com/cmj/article/view/1496

Kaynaklar

 1. Bor S. Gastroözofagial Reflü Hastalığı (GÖRH). Klinik Gastroenteroloji ve Atlas’da. Edt: İlter T, Güven Yayınevi, Birinci Baskı, İzmir, 219-249, 2011.
 2. İliçin G, Biberoğlu K, Süleymanlar G, Ünal S. İç Hastalıkları. 2. Cilt, 3. Baskı, 2012.
 3. Richter JE. Gastroesophageal Reflux Disease, In Management of Gastrointestinal Disease. Ed. SJ Winaver, Gower Med Pub;1-42, 1992.
 4. Manterola C, Munoz S, Grande L, Bustos L. Initial Validation of a Questionnaire for Detecting Gastroesophageal Reflux Disease in Epidemiological Settings. Journal of Clinical Epidemiology, 55: 1041-1045, 2002.
 5. Fass R. Symptom Assessment Tools for Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) Treatment. J Clin Gastroenterol, May-Jun;41(5):437-44, 2007.
 6. DeVault KR, Castell DO. Updated Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease. Am J Gastroenterol, 100:190-200, 2005.
 7. Richter JE. Diagnostic Tests for Gastroesophageal Reflux Disease. Am J Med Sci, 326: 300-308, 2003.
 8. Nwokediuko SC. Current Trends in the Management of Gastroesophageal Reflux Disease: A Review. ISRN Gastroenterol. 391-631, 2012.
 9. Mungan Z. Prevalence and Demographic Determinants of Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) in the Turkish General Population: A Population-Based Cross-Sectional Study. Turk J Gastroenterol, Aug;23(4):323-32, 2012.
 10. Yönem Ö, Sivri B, Özdemir L, Nadir I, Yüksel S, Uygun Y. Gastroesophageal Reflux Disease Prevalence in the City of Sivas; Turk J Gastroenterol, 24 (4): 303-310, 2013.
 11. Sung HJ, Cho YK, Moon SJ, Kim JS, Lim CH, Park JM, ve ark. Role of Acid and Weakly Acidic Reflux in Gastroesophageal Reflux Disease off Proton Pump İnhibitor Therapy. J Neurogastroenterol Motil, 18:291-7, 2012.
 12. Jung HK, Halder S, McNally M, Locke G, Schleck C, Zinsmeister AR, ve ark. Overlap of Gastro‐Oesophageal Reflux Disease and İrritable Bowel Syndrome: Prevalence and Risk Factors in the General Population. Alimentary Pharmacology Therapeutics, 26: 453-461, 2007.
 13. Bor S, Lazebnik LB, Kitapcioglu G, Manannikof I, Vasiliev Y. Prevalence of Gastroesophageal Reflux Disease in Moscow. Dis Esophagus. 2015 Jan 21. Doi: 10.1111/dote.12310.
 14. Bor C, Bor S, Kitapcioglu G, Mandiracioglu A. Overlap of Symptoms of Dyspepsia and Gastroesophageal Reflux in the Community, Turk J Gastroenterol, 18(1):14-19, 2007.
 15. De la Hoz RE, Christie J, Teamer JA, Bienenfeld LA, Afilaka AA, Crane M, ve Ark. Reflux Symptoms and Disorders and Pulmonary Disease in Former World Trade Center rescue and Recovery Workers and Volunteers. J Occup Environ Med., Dec;50(12):1351-4, 2008.
 16. Fazel M, Keshteli AH, Jahangiri P, Daneshpajouhnejad P, Adibi P. Gastroesophageal Reflux Disease in Iran: Sepahan Systematic Review no. 2. International Journal of Preventive Medicine, 3:S10, 2012.
 17. Isolauri J, Laippala P. Prevalence of Symptoms Suggestive of Gastro-Oesophageal Reflux Disease in an Adult Population. Ann Med, 27: 67-70, 1995.
 18. Kennedy T, Jones R. The Prevalence of Gastro-Oesophageal Reflux Symptoms in a UK Population and the Consultation Behaviour of Patients with These Symptoms. Aliment Pharmacol Ther, 14: 1589-94, 2000.
 19. Agreus L, Svardsudd K, Talley NJ, Jones MP, Tibblin G. Natural History of Gastroesophageal Reflux Disease and Functional Abdominal Disorders: A Population-Based Study. Am J Gastroenterol, 96: 2905-14, 2001.
 20. Louis E, DeLooze D, Deprez P, Hiele M, Urbain D, Pelckmans P ve ark. Heartburn in Belgium: Prevalence, İmpact on Daily Life, and Utilization of Medical Resources. European Journal of Gastroenterology & Hepatology, 14: 279-284, 2002.
 21. Dobrucalı A. Özofagus Hastalıkları, iç Hastalıkları- Cerrahpaşa, Ed: Yazıcı H, Hamuryudan V, Sonsuz A. İstanbul Medikal Yayıncılık; 751-762, 2005.
 22. El-Serag HB, Graham DY, Satia JA, Rabeneck L. Obesity is an Independent Risk Factor for GERD Symptoms and Erosive Esophagitis. Am J Gastroenterol, Jun;100(6):1243-50, 2005.
 23. Asl SF, Mansour-Ghanaei F, Samadi H, Joukar F. Evaluations of Life Style Factors and the Severity of Gastroesophageal Reflux Disease; A Case-Control Study. Int J Mol Epidemiol Genet., Sep 9;6(1):27-32, 2015.
 24. J Lagergren, R Bergstrom, O Nyren. No Relation between Body Mass and Gastro-Oesophageal Reflux Symptoms in a Swedish Population Based Study. Gut, 47: 26–29, 2000.
 25. Moayyedi P, Axon ATR. Review Article: Gastro-Oesophageal Refluxdisease-the Extent of the Problem. Aliment Pharmacol Ther, 22 (1):11-9, 2005.